Tris Vonna-Michell

Postscript IV (Berlin), 2014

Tris Vonna-Michell - Postscript IV (Berlin), 2014 Installation at Moderna Museet, Malmö, 20 September 2014 - 25 January 2015 (photo by Åsa Lundén)